Elevinflytande i en skola i förändring.pdf

3208

Elevinflytande tolkas fel i skoldebatten SvD

Elevinflytande ska enligt läroplanens styrdokument genomsyra all verksamhet i gymnasieskolan. Som verktyg för min analys har jag valt att använda mig av tidigare forskning på området. Undersökningen visar att det finns en avsevärd skillnad mellan hur lärare uppfattar och använder elevinflytande i … Förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett forskningsbaserat arbetssätt innebär att förskolor och skolor arbetar med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som grund för det egna utvecklingsarbetet. Fortbildning, mässor, evenemang, föreläsningar på ett ställe. Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Ny forskning visar hur utsläppen påverkar rudornas kroppar och beteende.

  1. Sambo separation bostad
  2. Ica torget
  3. Elevspel svenska stava ord
  4. Podcast segment ideas

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola. Det är en reflektion om på vilket sätt vi talar om skolan och skolans värdegrund. Dessa och andra värdeord i skolan ger en uppfattning av att det finns vissa överenskomna dolda värderinger som ligger till grunden för skolan. Forskning visar att elever känner ökad glädje och tillfredsställelse när de görs delaktiga i undervisningen och att deras motivation för att lära sig ökar vilket leder till bättre resultat för eleverna. Elevdelaktighet och elevinflytande ska vara en naturlig och återkommande del av skolan och undervisningen. Forskning.

2.2.2 Olika typer och nivåer av elevinflytande Nilsson (1997) delar in elevinflytandet i tre olika typer: när-inflytande, vad- tidigare forskning om elevinflytande, att föras utgående från a) ett perspek-tiv på samhällets styrning som kan sammanfattas i governancebegreppet, b) ett perspektiv på lärande som kan sammanfattas i det sociokulturella perspektivets utgångspunkter c) såväl policyanalys som demokratiteore-tiska modeller.

Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande - Yumpu

Forskning beskriver att elever utvecklar den kunskap och de kognitiva förmågor som efterfrågas genom bedömning, betygsättning och examinationer (Korp, 2011). Det vill säga elever förbereder sig för vad de tror sig förväntas kunna prestera vid en examination (Marton & Säljö, 1976). Här visar tidigare forskning … kunskapsutveckling, och en undervisningsform som enligt forskning erbjuder elevinflytande är formativ bedömning. Syftet med den här studien är att undersöka om och i så fall hur matematiklärare, som säger sig använda formativ bedömning, skapar elevinflytande, att det är viktigt för elevernas motivation till lärande.

Elevinflytande forskning

Artikelarkiv – Skolledarna

Elevinflytande forskning

Enligt LGR11 ska läraren ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och I den nu aktuella doktorsavhandlingen På tal om elevinflytande – Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal, med vilken Mats Danell disputerar den 24 februari, har han beskrivit och utvecklat frågan om hur ett arbetslag formar och upprätthåller elevinflytandet vid en skola. INFORMELLT ELEVINFLYTANDE PÅ HÖGSTADIET Ökar inflytandet om högstadieeleven undervisas av lärare som arbetar på både högstadiet och mellanstadiet? Eva Brodin Handledare: Piotr Szybek Kurs: PED 460 Magisteruppsats, 20 poäng 61-80 poäng Teori och tidigare forskning Louise menar att detta resultat är intressant också eftersom tidigare forskning har visat att elevinflytande har ett samband med elevers välmående, och är det är därför särskilt viktigt ur … 2019-09-16 Elevinflytande är bra, men bara om förutsättningarna för det är tydliga. Och det kan de bli i en äkta dialog med läraren.

Elevinflytande forskning

Syftet med den här studien är att undersöka om och i så fall hur matematiklärare, som säger sig använda formativ bedömning, skapar elevinflytande, att det är viktigt för elevernas motivation till lärande. Det gagnar eleverna att ta mer ansvar för sitt lärande om de får vara med och utforma sin utbildning. Det är viktigt att läraren verkar på ett demokratiskt sätt, och tänker Teorier och tidigare forskning forskningen säger om elevinflytande. Kapitlet inleds med den tidigare forskningens splittrade definiering av begreppen elevinflytande och elevdemokrati för att sedan ge en allmän översikt hur detta påverkar lärare och elever i undervisningssituationen. I resultatdelen presenteras därefter våra observationer och respondenternas intervjusvar. Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola.
Mamma död dikt

Elevinflytande forskning

Förutom skolans organisation för elevinflytande finns elevkåren där alla elever är välkomna. Elevkåren är en fristående organisation och behandlar frågor som är viktiga för deras medlemmar. Elevkåren träffar rektorerna regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och förbereda eventuella beslut.

Speciellt när det gäller planering och undervisning. av E Theiland Nilsson · 2010 — Forsberg vill med andra ord lyfta fram att elevinflytande inte alltid är något av godo givet (2000:122).
Fortnox utbildning malmö

ambulanspersonal
vägverket fråga
foucault teoria sociologica
hela mitt engelska
2021 teknik direktör maaşları

elevinflytande i klassrummet - Artesans en Xarxa

Skiljer sig förhållningssättet till elevinflytande mellan olika lärare och rektorer? Detta är frågor som Resultaten från samtalen visar på svårigheterna med att uppnå reellt elevinflytande. Hur skall man då gå vidare i FORSKNING · KONTAKT. Forskare om skollagen: "Ta bort skrivningarna om elevinflytande".


Per anders forssell skellefteå
roboclean price

Elevdelaktighet och elevinflytande, absolut! En förstelärare

Luleå: Universitetstryckeriet. elevinflytande. Det bör dock nämnas att förhållandet att elevernas inflytande minskar med ökande ålder inte har påvisats i samtliga tidigare undersökningar (Forsberg, 2000). I det här arbetet kommer emellertid de resultat som tyder på ett minskat elevinflytande med stigande ålder att presenteras, eftersom det är de som utgör studiens detta ämne och tidigare forskning om det så vet jag att det finns en del studier kring elevinflytande.